Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotyczącą branży w której się specjalizuje., zgodnie z ustawą, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy, bez wskazania przyczyny, w ciągu 14 dni, od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta lub osoby fizycznej prowadzącej działalność, weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient (Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę sprzedaży) zobowiązany jest poinformować Lilkaparty.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą na adres Lilka.pl Olga Wierzbicka, Agrestowa 21/6, 65-780 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną sklep@lilkaparty.pl ).

W celu usprawnienia odstąpienia od Umowy sprzedaży dopuszczalne jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy na zasadach opisanych powyżej Lilkaparty.pl zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty przyjęcia zwrotu.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Lilkaparty.pl zastrzega możliwość wstrzymania się zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność, niezwiązana zawodowo z przedmiotem umowy sprzedaży zawartej na odległość ze sprzedającym, ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone także w przypadku Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo odstąpienia do umowy na zasadach analogicznych dla Konsumenta, służy również osobie prowadzącej działalność gospodarczą zawierającą ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość, nie mającą dla niej charakteru zawodowego, a więc nie dotyczącą branży w której się specjalizuje.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Lilka.pl Olga Wierzbicka, ul. Agrestowa 21/6, 65-780 Zielona Góra, sklep@lilkaparty.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Nr rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.